elektronické podanie do katastra nehnuteľností

Zmlu­vy o pre­vo­de neh­nu­teľ­nos­tí je mož­né pros­tred­níc­tvom no­tár­ske­ho úra­du po­dať elek­tro­nic­ky, čím mô­že­te ušet­riť 50% pop­lat­kov za vklad do ka­tas­tra neh­nu­teľ­nos­tí  
 

JUDr. Daniela Hlavnová

Jašíkova 2, SK–821 03 Bratislava
Tel.: +421 2 48 29 14 05
Tel.: +421 2 48 29 14 06
Tel.: 02 / 48 29 16 95
E-mail: daniela.hlavnova@notar.sk

Úradné hodiny:

Pondelok:8:00 - 16:00
Utorok:8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 17:30
Štvrtok:8:00 - 16:00
Piatok: 8:00 - 14:30

Mimo úradných hodín kedykoľvek po dohode. Parkovanie je možné v objekte.

 
 
 
Copyright © JUDr. Daniela Hlavnová
Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia