Naše služby

Spi­so­va­nie no­tár­skych zá­pis­níc o práv­nych úko­noch, a to hlav­ne:

 • Zmlu­vy a do­ho­dy (nap­rík­lad kúp­ne zmlu­vy, da­ro­va­cie zmlu­vy, zá­men­né zmlu­vy na neh­nu­teľ­nos­ti, zmlu­vy o pô­žič­ke, do­ho­dy o zú­že­ní ale­bo roz­ší­re­ní zá­ko­nom sta­no­ve­né­ho roz­sa­hu bez­po­die­lo­vé­ho spolu­vlas­tníc­tva man­že­lov, do­ho­dy o vy­po­ria­da­ní bez­po­die­lo­vé­ho spolu­vlas­tníc­tva man­že­lov, zmlu­vy o vy­po­ria­da­ní po­die­lo­vé­ho spolu­vlas­tníc­tva, zmlu­vy o pre­vo­de ob­chod­né­ho po­die­lu v s.r.o., zá­lož­né zmlu­vy a iné),
 • Zá­ve­ty a lis­ti­ny o vy­de­de­ní (vrá­ta­ne re­gis­trá­cie do no­tár­ske­ho cen­trál­ne­ho re­gis­tra zá­ve­tov)
 • No­tár­ske zá­pis­ni­ce o iných práv­nych úko­noch (nap­rík­lad exekuč­né ti­tu­ly, uz­na­nie dl­hu a iné)
 • Za­kla­da­nie ob­chod­ných spo­loč­nos­ti (vy­ho­to­ví­me všet­ky pot­reb­né lis­ti­ny a návr­hy, naj­mä no­tár­ske zá­pis­ni­ce - za­kla­da­teľ­ské lis­ti­ny a spo­lo­čen­ské zmlu­vy s.r.o., a.s., v.o.s., k.s. a druž­stiev)
 • Zme­ny v ob­chod­ných spo­loč­nos­tiach (vy­ho­to­ví­me všet­ky pot­reb­né lis­ti­ny a návr­hy, no­tár­ske zá­pis­ni­ce - roz­hod­nu­tie spo­loč­ní­kov s.r.o. o zme­ne ob­chod­né­ho me­na, síd­la, pred­me­tu čin­nos­ti, pre­vo­du ob­chod­né­ho po­die­lu a pod.)

Os­ved­čo­va­nie práv­ne vý­znam­ných sku­toč­nos­tí, nap­rík­lad:

 • os­ved­če­nie o správ­nos­ti od­pi­su ale­bo fo­to­kó­pie
 • os­ved­če­nie pra­vos­ti pod­pi­su
 • os­ved­če­nie prie­be­hu val­ných zhro­maž­de­ní ob­chod­ných spo­loč­nos­tí a druž­stva, resp. iných práv­nic­kých osôb
 • os­ved­če­nie o tom, že je niek­to na­ži­ve
 • os­ved­če­nie o vy­hlá­se­ní o vy­dr­ža­ní vlas­tníc­ke­ho prá­va
 • os­ved­če­nie o iných sku­toč­nos­tiach (nap­rík­lad prie­beh žre­bo­va­nia a pod.)

No­tár­ske ús­cho­vy, naj­mä:

 • ús­cho­va lis­tín (naj­mä vlas­tno­ruč­ne na­pí­sa­ných zá­ve­tov s vý­nim­kou lis­tín, kto­rých ob­sah no­tár ne­mô­že po­sú­diť)
 • ús­cho­va pe­ňa­zí za úče­lom vy­da­nia ur­če­né­mu prí­jem­co­vi po spl­ne­ní zlo­ži­te­ľom sta­no­ve­nej pod­mien­ky,

Úko­ny vo ve­ciach no­tár­skych cen­trál­nych re­gis­trov, nap­rík­lad:

 • re­gis­trá­cia zá­lož­né­ho prá­va k hnu­teľ­nej ve­ci (ta­ká­to re­gis­trá­cia zá­lož­né­ho prá­va je pod­mien­kou je­ho vzni­ku)
 • re­gis­trá­cia dob­ro­voľ­ných dra­žieb
 • re­gis­trá­cia lis­ti­ny do no­tár­ske­ho cen­trál­ne­ho re­gis­tra lis­tín (tú­to lis­ti­nu si po­tom op­ráv­ne­ná oso­ba mô­že vy­žia­dať z re­gis­tra na kto­rom­koľ­vek no­tár­skom úra­de na ce­lom Slo­ven­sku)

Čin­nosť súd­ne­ho ko­mi­sá­ra

 • no­tár na zá­kla­de po­ve­re­nia sú­du pre­jed­ná­va de­dič­ské ve­ci a vy­dá­va os­ved­če­nia o de­dič­stve

Os­tat­né

 • pos­ky­to­va­nie práv­ne­ho po­ra­den­stva
 • vy­dá­va­nie vý­pi­sov z ob­chod­né­ho re­gis­tra
 • re­gis­trá­cie ur­če­ných práv­nic­kých osôb na úče­ly pri­jí­ma­nia ur­če­né­ho po­die­lu za­pla­te­nej da­ne z príj­mov
 • os­ved­čo­va­nie osob­ných úda­jov na úče­ly elek­tro­nic­ké­ho ko­na­nia vo ve­ciach ob­chod­né­ho re­gis­tra
 
 

JUDr. Daniela Hlavnová

Jašíkova 2, SK–821 03 Bratislava
Tel.: +421 2 48 29 14 05
Tel.: +421 2 48 29 14 06
Tel.: 02 / 48 29 16 95
E-mail: daniela.hlavnova@notar.sk

Úradné hodiny:

Pondelok:8:00 - 16:00
Utorok:8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 17:30
Štvrtok:8:00 - 16:00
Piatok: 8:00 - 14:30

Mimo úradných hodín kedykoľvek po dohode. Parkovanie je možné v objekte.

 
 
 
Copyright © JUDr. Daniela Hlavnová
Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia