Poplatky

Vý­šku od­me­ny za úko­ny v no­tár­skej čin­nos­ti up­ra­vu­je vy­hláš­ka MS SR č. 31/1993 Z.z. - o od­me­nách a náh­ra­dách no­tá­rov, v kto­rej je od­me­na no­tá­ra ur­če­ná pev­nou su­mou ale­bo per­cen­tom z ce­ny no­tár­ske­ho úko­nu. 

Vý­ška niek­to­rých vy­bra­ných pop­lat­kov (vý­ška pop­lat­ku za­hŕňa 20 % DPH):


1. Os­ved­če­nie pod­pi­su jed­nej oso­by na jed­nej lis­ti­ne

2,87 eura
2. Os­ved­če­nie fo­to­kó­pie  - jed­na stra­na

1,60 eura
3. Za pri­ja­tie do ús­cho­vy – jed­na lis­ti­na

31,87 eura
4. Za pri­ja­tie do ús­cho­vy ak ide o cen­ný pa­pier ale­bo pe­nia­ze:
- pri zá­kla­de nep­re­sa­hu­jú­com su­mu 3 319,39 eura
- pri zá­kla­de nad 3 319,39 eura do 16 596,96 eura
- pri zá­kla­de nad 16 596,96 eura do 33 193,92 eura
- pri zá­kla­de nad 33 193,92 eura do 331 939,19 eura
- pri zá­kla­de pre­sa­hu­jú­com su­mu 331 939,19 eura

27,89 eura
59,75 eura
119,50 eura
199,16 eura
398,33 eura

Kom­plet­ný sa­dzob­ník pop­lat­kov náj­de­te v príl­ohe vy­hláš­ky MS SR č. 31/1993 Z.z. - o od­me­nách a náh­ra­dách no­tá­rov, ale­bo Vám vý­šku pop­lat­ku vy­po­čí­ta­me na po­žia­da­nie.

 
 

JUDr. Daniela Hlavnová

Jašíkova 2, SK–821 03 Bratislava
Tel.: +421 2 48 29 14 05
Tel.: +421 2 48 29 14 06
Tel.: 02 / 48 29 16 95
E-mail: daniela.hlavnova@notar.sk

Úradné hodiny:

Pondelok:8:00 - 16:00
Utorok:8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 17:30
Štvrtok:8:00 - 16:00
Piatok: 8:00 - 14:30

Mimo úradných hodín kedykoľvek po dohode. Parkovanie je možné v objekte.

 
 
 
Copyright © JUDr. Daniela Hlavnová
Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia